Ontbindingsrecht (Herroepingsrecht)
  1. Nadat u (of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder) het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met 123LaptopCenter te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
 
  1. Indien u de overeenkomst, zoals vermeld onder sub. 1 wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan 123LaptopCenter melden en het product – onder vermelding van uw NAW  gegevens, telefoonnummer en factuurnummer - te sturen naar 123LaptopCenter. U draagt in dit geval zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten en het risico van het retour zenden. Wij schatten dat de kosten van retour zenden ongeveer € 8,00 zullen bedragen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
 
  1. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten, Cd’s, Dvd’s of software waarvan de verzegeling verbroken is.
 
  1. Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met 123LaptopCenter ingevolge het vermelde onder sub. 1 en 2 heeft herroepen, zal 123LaptopCenter het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen veertien (14) dagen na ontvangst aan u terugbetalen.
 
  1. 123LaptopCenter behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van u (anders dan die van 123LaptopCenter of de leverancier van het product) is beschadigd.
 
  1. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van 123LaptopCenter schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins door risico van u komt, zal 123LaptopCenter u hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. 123LaptopCenter heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden en te verrekenen.
 
  1. De bepalingen in de wet "Kopen op afstand" zijn van toepassing.